Despre INR

Prezentarea Institutului Notarial Român

1.Importanţă

Activitatea notarială reprezintă una dintre cele mai importante componente ale serviciului public de justiţie, fapt care îi şi conferă un rol major în consolidarea statului de drept.

Atât rolul, cât şi importanţa activităţii notariale, rezidă din ceea ce reprezintă procedura necontencioasă care asigură membrilor societăţii, în ansamblul ei, constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor, respectiv ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea, şi, în acest fel, realizându-se o degrevare de procese a instanţelor de judecată, celeritatea acestora.

În mod concret, prin intermediul activităţii notariale se realizează o serie de acte juridice civile și comerciale ori se elaborează documente care determină, în mod esenţial, bunul mers al societăţii.

Perfecţionarea activităţii notariale în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene este o necesitate şi în acelaşi timp o provocare asumată, inclusiv de conducerea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, iar ideea înfiinţării unui Institut Notarial a apărut chiar anterior aderării ţării noastre la Uniunea Europeană, în contextul oferit de iminenţa acestui proces.

 

2.Istoric

Profesia de notar public este considerată, cu just temei, una dintre cele mai utile profesii în societate, frumoasă și respectată, dar deloc ușoară. Institutul Notarial Român își propune să contribuie la consolidarea imaginii acestei profesii.

Demersurile pentru înfiinţarea Institutului Notarial Român au început în anul 2005, când, prin Hotărârea nr. 261 / 17.12.2005, Consiliul Uniunii a decis înființarea Fundației Institutului Notarial Român, menit să organizeze și să desfășoare activitățile de formare profesională a notarilor publici, a notarilor stagiari, precum și elaborarea de studii privind dezvoltarea profesiei de notar public. Decizia s-a materializat prin hotărârea Comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, numărul 4123 din 18.09.2007, de admitere a înfiinţării Fundaţiei ,, Institutul Notarial Român,,.

În continuare, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a înaintat Parlamentului României propunerea de modificare a Legii nr. 36 / 1995 a notarilor publici și a activității notariale privind înființarea Institutului Notarial Român. La data de 4 octombrie 2009, prin Legea nr. 298 / 2009 privind aprobarea O.U.G. 166 / 2008 pentru modificarea art. 16, lit. a din Legea nr. 36 / 1995 a fost înființat, în cadrul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, Institutul Notarial Român, entitate cu personalitate juridică în condițiile stabilite prin statutul propriu aprobat de Consiliul Uniunii, sub tutela Uniunii Naționale a Notarilor Publici.

Prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 112 / 26.03.2010 s-au pus în aplicare dispozițiile legale mai sus menționate, înființându-se, astfel, Institutul Notarial Român.

Statutul Institutului Notarial Român, organigrama, statul de funcţii, planul de învăţământ, bugetul Institutului Notarial Român pentru anul 2010, sigla și stampila au fost adoptate prin Hotărârea nr.142 / 07.05.2010 a Consiliul Uniunii Notarilor Publici din România.

Prin Hotărârea nr. 168 a fost adoptat la data de 17 iunie 2010, de Către Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, Regulamentul de organizare și funcționare al Institutului Notarial Român.

 

3. Activităţi

Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România a declanşat măsurile de organizare a Institutului Notarial Român încă de la începutul anului 2010 prin identificarea unei personalităţi a lumii ştiinţifice, din domeniul juridic, în vederea încredinţării conducerii Institutului Notarial Român.

Pentru cunoașterea Institutului Notarial Român au fost aprobate și urmate o serie de măsuri. Astfel, s-au transmis mai multe adrese de informare privind înființarea sa, dar și pentru stabilirea unor relații de colaborare cu Ministerul Justiției, cu Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, precum și cu cele 15 Camere ale Notarilor Publici. De asemenea, s-au organizat dezbateri cu toate Camerele Notarilor Publici pe tema activității de pregătire iniţială a notarilor stagiari, de pregătire continuă a notarilor publici, precum și a angajaţilor din birourile notariale.

Totodată, s-a solicitat Camerelor Notarilor Publici propuneri privind notarii publici care pot desfăşura activităţi de formare profesională în cadrul Institutului Notarial Român, persoane care trebuie să îndeplinească anumite condiţii (doctorat, activitate universitară, experienţă practică).

În același sens, au fost contactate și conducerile Facultăţilor de Drept din centrele universitare Bucureşti, Cluj, Iaşi, Craiova, Sibiu, Timişoara şi Piteşti pentru colaborarea cu profesorii specialişti în domeniile care fac obiectul planului de învăţământ al Institutului Notarial Român, plan aprobat de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, în calitate de formatori.

Pentru constituirea corpului de formatori ai Institutului Notarial Român au fost contactați și alți experți în domeniu din cadrul unor instituții, cum ar fi: Ministerul Justiției, Banca Mondială, Uniunea Națională a Notarilor Publici, instanțe judecătorești.

De asemenea, au fost identificaţi şi contactați și alţi potenţiali beneficiari ai activităţii de pregătire profesională care se va desfășura în cadrul Institutului Notarial Român, precum angajaţi ai: Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Externe, Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Institutului Bancar Român, Uniunii Naţionale a Avocaţilor din România, Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, Agenției Naționale pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru o mai bună comunicare și funcționare, Institutul Notarial Român a încheiat protocoale cu următoarele instituții: Agenția Națională a Funcționarilor Publici; Consiliul de Mediere; Oficiul Național al Registrului Comerțului; Institutul Național al Magistraturii. În numele Institutului Notarial Român protocoalele au fost semnate de Președintele Institutului, Domnul Notar Public Dumitru Viorel Mănescu.

Aşa cum rezultă din prevederile Legii nr. 36 / 1995 modificată și completată, și din cele ale Statutului Institutului Notarial Român ori ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Notarial Român, precum și din Hotărârea Consiliului Uniunii nr. 227/2010 și din Hotărârile Consiliului Director al Institutului Notarial Român nr. 4/2011 și nr. 7/2011, acesta asigură cadrul organizatoric și instituțional pentru perfecţionarea permanentă a activităţii notariale prin pregătirea profesională a următoarelor categorii de beneficiari:

- lectorii Institutului Notarial Român;

- notarii stagiari;

- notarii publici;

- personalul de auxiliar din birourile notarilor publici;

- notarii publici admiși în profesie în urma concursului organizat pentru persoanele care au îndeplinit funcții juridice peste 5 ani;

- alte categorii.

Activitățile de pregătire profesională se vor situa la nivelul standardelor europene de competență profesională, garanție fiind corpul formatorilor constituit din cadre didactice universitare, notari publici cu experiență în activitate și cu pregătire profesională la cel mai înalt nivel, și din experți în domeniu.

De asemenea, Institutul Notarial Român:

- realizează studii, programe și politici profesionale pe probleme privind dezvoltarea profesiei de notar public;

- formulează propuneri pentru îmbunătățirea legislației interne în materie notarială și armonizarea acesteia cu cea a Uniunii Europene;

- organizează colocvii, simpozioane, conferințe profesionale;

- stabilește relații de cooperare, pe plan intern și internațional, cu instituții și organizații care au atribuții în perfecționarea pregătirii profesionale în sistemul profesiilor ce necesită pregătire juridică;

- creează o bază de date cu privire la legislația națională și internațională de interes în activitatea notarială;

- înființează și organizează o bibliotecă proprie;

- editează unele publicații proprii pe probleme de doctrină și practică notarială.

În ceea ce privește accesul în profesia de notar public și definitivatul pentru notarii stagiari în conformitate cu dispozițiile art. 12 lit. d. din Statut și ale art. 10 lit. d. din Regulament, se vor face prin concurs și, respectiv, examen, organizate, la solicitarea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici, de către Consiliul director al Institutului Notarial Român, format din Președintele Institutului Notarial Român și din șase notari publici în funcție, în condițiile modificării Legii nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale.

Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Statut, Institutul Notarial Român înființează centre teritoriale de pregătire profesională, în: București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova și Brașov.

Institutul Notarial Român eliberează diplome și atestate recunoscute de instituțiile abilitate, sub patronajul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, a Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, a Ministerului Justiției și a Ministerului Muncii.

De la înființarea Institutului Notarial Român și până în prezent s-au organizat și desfășurat următoarele cursuri de pregătire profesională în centrele teritoriale, astfel           

   a)   Notari publici:  

* București

- Seria 1: – modulul 1:  76 de participanți (desfășurat în perioada 25-27 februarie 2011);

- modulul 2: 75 de participanți (desfășurat în perioada 20-22 mai 2011);

- modulul 3: 63 de participanți (desfășurat în perioada 16-17 decembrie 2011).

- Seria a 2-a: – modulul 1: 71 de participanți (desfășurat în perioada 25-27 mai 2012);

- modulul 2: 52 de participanți (desfășurat în perioada 05-07 octombrie 2012);

- modulul 3: amânat.

- Seria a 3-a: – modulul 1: 68 de participanți (desfășurat în perioada 01-03 noiembrie 2013).

* Sibiu

- modulul 1: 32 de participanți (desfășurat în perioada 14-16 aprilie 2011).

* Cluj

- Seria 1: – modulul 1: 62 de participanți (desfășurat în perioada 13-15 mai 2011);

- modulul 2: 58 de participanți (desfășurat în perioada 23-25         septembrie 2011);

- modulul 3: 67 de participanți (desfășurat în perioada 04-06   noiembrie 2011).

- Seria a 2-a: – modulul 1: 77 de participanți (desfășurat în perioada 20-22 aprilie 2012);

- modulul 2: 57 de participanți (desfășurat în perioada 21-23 septembrie 2012);

- modulul 3: 60 de participanți (desfășurat în perioada 02-04 noiembrie 2012).

 - Seria a 3-a: - modulul 1: 56 de participanți (desfășurat în perioada 12-14 aprilie 2013);

- modulul 2: 55 de participanți (desfășurat în perioada 24-26 mai 2013);

- modulul 3: 55 de participanți (desfășurat în perioada 04-06 octombrie 2013).

* Iași

- Seria 1: – modulul 1: 68 de participanți (desfășurat în perioada 10-12 iunie 2011);

- modulul 2: 94 de participanți (desfășurat în perioada 07-09 octombrie 2011);

- modulul 3: 94 de participanți (desfășurat în perioada 18-20 noiembrie 2011).

- Seria a 2-a: – modulul 1: 57 de participanți (desfășurat în perioada 10-12 mai 2013);

- modulul 2: 39 de participanți (desfășurat în perioada 06-07 decembrie 2013).

 * Brașov

- Seria 1: – modulul 1: 52 de participanți (desfășurat în perioada 17-19 iunie 2011);

- modulul 2: 63 de participanți (desfășurat în perioada 28-30 octombrie 2011);

- modulul 3: 61 de participanți (desfășurat în perioada 18-20 noiembrie 2011).

- Seria a 2-a: – modulul 1: 35 de participanți (desfășurat în perioada 28-30 iunie 2013).

 * Craiova

- Seria 1: – modulul 1: 103 participanți (desfășurat în perioada 11- 12 noiembrie 2011);

- modulul 2: 110 participanți (desfășurat în perioada 15-16 martie 2013).

 

 * Suceava

- Seria 1:  – modulul 1: 58 de participanți (desfășurat în perioada 09-11 martie 2012);

- modulul 2: 52 de participanți (desfășurat în perioada 25-27 mai 2012);

- modulul 3: 51 de participanți (desfășurat în perioada 28-30 septembrie 2012).

* Timișoara

- Seria 1: – modulul 1: 154 de participanți (desfășurat în perioada 16-18 martie 2012);

- modulul 2: 154 de participanți (desfășurat în perioada 15-17 iunie 2012);

- modulul 3: 167 de participanți (desfășurat în perioada 12-14 octombrie 2012).

* Galați

- Seria 1: – modulul 1: 50 de participanți (desfășurat în perioada 04-06 mai 2012);

 - modulul 2: 241 de participanți (desfășurat în perioada 30-31 mai 2013);

- modulul 3: 75 de participanți (desfășurat în perioada 20-22 septembrie 2013).

 * Constanța

 - Seria 1: – modulul 1: 107 participanți (desfășurat în perioada 11-13 mai 2012);

 - modulul 2: 109 participanți (desfășurat în perioada 09-11 noiembrie 2012);

 - modulul 3: 109 participanți (desfășurat în perioada 19-20 aprilie 2013).

 * Alba Iulia

- Seria 1: – modulul 1: 116 participanți (desfășurat în perioada 16-18 noiembrie 2012);

- modulul 2: 123 de participanți (desfășurat în perioada 17-19 mai 2013).

* Târgu Mureș

- Seria 1: – modulul 1: 55 de participanți (desfășurat în perioada 23-25 noiembrie 2012);

- modulul 2: 72 de participanți (desfășurat în perioada 14-15 iunie 2013);

- modulul 3: 61 de participanți (desfășurat în perioada 18-20 octombrie 2013).

 * Ploiești

- Seria 1: – modulul 1: 48 de participanți (desfășurat în perioada 22-24 martie 2013);

- modulul 2: 56 de participanți (desfășurat în perioada 31 mai-02 iunie 2013);

- modulul 3: 69 de participanți (desfășurat în perioada 13-15 septembrie 2013).

* Oradea

- Seria 1: – modulul 1: 111 participanți (desfășurat în perioada 05-07 aprilie 2013);

- modulul 2: 110 participanți (desfășurat în perioada 08-09 iunie 2013);

- modulul 3: 102 participanți (desfășurat în perioada 27-29 septembrie 2013).

  * Pitești

- Seria 1: – modulul 1: 89 de participanți (desfășurat în perioada 12-14 aprilie 2013);

- modulul 2: 80 de participanți (desfășurat în perioada 15-17 noiembrie 2013).

* Bacău

- Seria 1: – modulul 1: 33 de participanți (desfășurat în perioada 24-26 mai 2013);

-  modulul 2: 38 de participanți (desfășurat în perioada 25-27 octombrie 2013);

- modulul 3: 42 de participanți (desfășurat în perioada 22-24 noiembrie 2013).

Notari publici admiși în funcție prin concurs (5 ani vechime): 18  participanți (desfășurat în perioada 20-24 martie 2012), la București.

Total notari publici în funcție: 1905.

 

b)   Notari stagiari

      * Admişi în anul 2009 (București):

-      Seria 1: – modulul 1: 61 de participanți (desfășurat în perioada 07-10 aprilie 2011);

-      Seria a 2-a: – modulul 1: 31 de participanți (desfășurat în perioada 12-15 mai 2011);

-      Seriile 1 și a 2-a: – modulul 2: 82 de participanți (desfășurat în perioada 03-05 iunie 2011);

-      Seriile 1 și a 2-a: – modulul 3: 90 de participanți (desfășurat în perioada 07-09 iulie 2011).

    Total notari stagiari admiși în anul 2009: 90.

 

           * Admişi în anul 2010 (București):

- modulul 1: 56 de participanți (desfășurat în perioada 17-19 iunie 2011);

- modulul 2: 57 de participanți (desfășurat în perioada 01-03 septembrie 2011);

- modulul 3: 60 de participanți (desfășurat în perioada 03-05 noiembrie 2011);

- modulul 4: 64 de participanți (desfășurat în perioada 11-13 mai 2012);

- modulul 5: 65 de participanți (desfășurat în perioada 15-17 iunie 2012).

    Total notari stagiari admiși în anul 2010: 65.

 

      * Admişi în anul 2011 (București):

- modulul 1: 69 de participanți (desfășurat în perioada 23-25 martie 2012);

- modulul 2: 71 de participanți (desfășurat în perioada 22-24 iunie 2012);

- modulul 3: 72 de participanți (desfășurat în perioada 14-16 septembrie 2012);

- modulul 4: 65 de participanți (desfășurat în perioada 22-24 martie 2013);

- modulul 5:  64 de participanți (desfășurat în perioada 28-30 iunie 2013).

     Total notari stagiari admiși în anul 2011: 72.

 

          * Admişi în anul 2012 (București):

- modulul 1: 60 de participanți (desfășurat în perioada 17-19 mai 2013);

- modulul 2: 60 de participanți (desfășurat în perioada 05-07 iulie 2013);

- modulul 3: 63 de participanți (desfășurat în perioada 01-03 noiembrie 2013).

    Total notari stagiari admiși în anul 2012: 63.

          TOTAL NOTARI STAGIARI: 290.

 

c)   Personal de specialitate din cadrul birourilor notariale:

-      București: 58 de participanți (desfășurat în perioada 24-26 martie 2011);

-      Cluj

Seria 1: 47 de participanți (desfășurat în perioada 04-06 noiembrie 2011);
Seria a 2-a: 39 de participanți (desfășurat în perioada 20-22 aprilie 2012);
Seria a 3-a: 49 de participanți (desfășurat în perioada 21-23 septembrie 2012);
Seria a 4-a: 49 de participanți (desfășurat în perioada 24-26 mai 2013).

-      Constanța

Seria 1: 86 de participanți (desfășurat în perioada 11-13 mai 2012);
Seria a 2-a: 44 de participanți (desfășurat în perioada 09-11 noiembrie 2012);
Seria a 3-a: 45 de participanți (desfășurat în perioada 18-19 mai 2013).

-      Galați: 78 de participanți (desfășurat în perioada 04-06 mai 2012);

-      Ploiești

Seria 1: 94 de participanți (desfășurat în perioada 26-27 mai 2012);
Seria a 2-a: 62 de participanți (desfășurat în perioada 15-16 iunie 2013).

-      Oradea: 58 de participanți (desfășurat în perioada 11-13 noiembrie 2011);

-      Brașov: 70 de participanți (desfășurat în perioada 18-20 noiembrie 2011);

-      Bacău

Seria 1: 52 de participanți (desfășurat în perioada 18-20 noiembrie 2011);
Seria a 2-a: 53 de participanți (desfășurat în perioada 24-26 mai 2013).

-      Suceava: 61 de participanți (desfășurat în perioada 09-11 martie 2012);

-      Timișoara

Seria 1: 153 de participanți (desfășurat în perioada 16-18 martie 2012);
Seria a 2-a: 70 de participanți (desfășurat în perioada 12-14 octombrie 2012).

-      Târgu Mureș

Seria 1: 39 de participanți (desfășurat în perioada 23-25 noiembrie 2012);
Seria a 2-a: 25 de participanți (desfășurat în perioada 14-15 iunie 2013).

-      Pitești: 93 de participanți (desfășurat în perioada 12-14 aprilie 2013).

Total personal de specialitate din cadrul birourilor notariale: 1325.

 TOTAL GENERAL:  3520 de participanți.

Din fișele de evaluare completate de către beneficiarii cursurilor de pregătire profesională au rezultat următoarele aprecieri:

-  caracterul practic al dezbaterilor;

- completarea informațiilor teoretice dobândite anterior;

-  un plan de învățamânt foarte bun și temeinic structurat;

-  un mod de prezentare al informațiilor eficient, concis și ușor de asimilat;

- profesionalismul și responsabilitatea lectorilor, abilitatea didactică;

- un înalt nivel științific;

- actualitatea temelor tratate în cadrul modulelor;

- disponibilitatea Institutului Național Român de a organiza cursurile de pregătire și în alte centre teritoriale;

- caracterul interactiv al cursurilor;

- îmbinarea aspectelor teoretice cu cele practice;

- experiența vastă a lectorilor;

- prezentarea de spețe foarte utile pentru profesie.

De asemenea, au rezultat și propuneri:

-  alocarea unui număr mai mare de ore anumitor discipline, ca: drept civil, drept procesual civil, management și legislație notarială, drept comercial, drept internațional privat și elemente de drept privat al U.E., drept fiscal;

- editarea, de către Institutul Notarial Român, unor suporturi de curs;

- elaborarea de culegeri de spețe și a unor ghiduri, ca: ghid de fiscalitate notarială și ghid pentru managementul biroului notarial;

-  întocmirea unor culegeri cu modele de acte, în special cele mai rar intalnite;

- informarea din timp a cursanților despre temele punctuale de discuție;

- cursurile de pregătire să fie organizate anual, și nu din 3 în 3 ani.

Apreciem că experiența dobândită, în acest an de pregătire profesională, primul din existența Institutului Notarial Român, la care o contribuție importantă o au, inclusiv, recomandările Conducerii Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, ale Consiliului Științific și Consiliului Director ale Institutului Notarial Român, ale lectorilor și, nu în ultimul rând, ale beneficiarilor, se constituie într-o premisă foarte bună pentru activitățile viitoare, organizate și desfășurate cu fiecare categorie de participanți.