logo_inr_119

Despre noi

Profesia de notar public este considerată una dintre cele mai utile profesii din societate. Notarul public realizează o activitate liberală, având statutul unei funcţii autonome, fiind un reprezentant neutru al intereselor clienţilor săi. Acesta îndeplineşte un serviciu de interes public, actele notariale întocmite fiind acte de autoritate publică.

Înfiinţarea Institutului Notarial Român, în cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, prin modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995 prin Legea nr. 298/2009, ca entitate de interes public, cu personalitate juridică, în condiţiile stabilite prin statutul propriu aprobat de Consiliul Uniunii, contribuie la consolidarea profesiei de notar public şi la perfecţionarea activităţii notariale.

În acest sens, potrivit Legii nr.77/2012 de modificare şi completare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, republicată, cu modificări, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare precum şi ale Statutului, Institutul Notarial Român are următoarele atribuţii principale :

 • organizează cursurile de pregătire profesională iniţială şi, după caz, continuă a notarilor publici şi a notarilor stagiari, a altor specialişti, a personalului de specialitate al birourilor notariale, al Camerelor şi al Uniunii, având dreptul de a elibera diplome sau certificate de absolvire recunoscute de instituţiile publice şi private abilitate;
 • organizează cursurile de pregătire teoretică şi practică pe care le vor urma notarii stagiari admişi începând cu anul 2013, pe parcursul celor 2 ani de stagiu, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de desfăşurare a stagiului, aprobat de către Consiliul Uniunii;
 • organizează cursurile de pregătire profesională privind pregătirea practică pentru desfăşurarea profeiei de notar public, precum şi pentru organizarea activităţii unui birou notarial pentru notarii publici care au dobândit această calitate în condiţiile art. 27 şi art. 33 din Lege;
 • elaborează şi aprobă programele de pregătire iniţială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici şi ale personalului de specialitate din cadrul birourilor notariale, ale Camerelor şi al Uniunii, precum şi programul cursurilor de pregătire pentru notarii publici care au dobândit această calitate în condiţiile art. 27 şi art. 33 din Lege;
 • asigură, potrivit art.77 alin.2 din Lege, pregătirea profesională a notarilor publici sancţionaţi de Consiliul de disciplină;
 • organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, examenul de definitivat pentru notarii stagiari, concursul de admitere în funcţia de notar public pentru persoanele care au cel puţin 6 ani vechime într-o funcţie de specialitate juridică, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi desfăşurare a acestora, aprobat de ministrul justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii;
 • organizează, la solicitarea Consiliului Uniunii, concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale, în condiţiile legii şi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, aprobat prin Hotărârea Consiliul Uniunii nr. 95/8.11.2013;
 • realizează studii, documentare, breviare, lucrări de specialitate etc. pe care le pune la dispoziţia notarilor publici şi a altor instituţii naţionale şi internaţionale, în vederea conturării unei practici notariale unitare şi a unei opinii doctrinare de specialitate;
 • formulează la cererea notarilor publici şi a unor instituţii publice puncte de vedere şi opinii în materie notarială, împreună cu Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii,  care vor fi avizate de un colectiv desemnat de Biroul executiv al Consiliului Uniunii, constituit din reprezentanţi ai INR şi ai Direcţiei juridice, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii;
 • infiinţează o bază de date comună cu Direcţia juridică, legislaţie, studii notariale şi relaţii internaţionale din cadrul Uniunii care să contribuie la unificarea practicii notariale şi la elaborarea unor culegeri de uzanţe;
 • organizează colocvii profesionale, simpozioane, conferinţe şi alte sesiuni ştiinţifice la nivel zonal, naţional şi internaţional;
 • editează publicaţii proprii pe probleme de doctrină şi practică notarială şi organizează un centru de documentare juridică;
 • stabileşte relaţii de cooperare, pe plan intern şi internaţional, cu instituţiile şi organizaţiile cu atribuţii în perfecţionarea pregătirii profesionale în sistemul profesiilor care necesită pregătire juridică.

 

Statutul Institutului Notarial Roman si Regulamentul de organizare si functionare al Institutului Notarial Roman (in format pdf)

Parteneri INR

 • Auditorium Pallady
 • Notarom
 • Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania
 • CNARNN
 • INPAA
 • Institutul National al Magistraturii